Prawo Pracy a obowiązki pracodawcy

Holenderska Ustawa o Warunkach Pracy (Ustawa VGM) nakłada na pracodawców wiele obowiązków. Głównym celem Arbo-wet jest ochrona pracowników podczas wykonywania pracy. Jej założeniem jest również zapewnienie możliwie jak najlepszym warunków pracy oraz ich ciągły progres.

Pracodawcy podlegają również innym zapisom, takim jak:

-Prawo dotyczące czasu pracy (czas pracy i wypoczynku)

-Przepisy dotyczące produkcji (bezpieczne produkty i maszyny)

-Kodeks budowlany (bezpieczne budynki)

-VCA: zasady bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska dla wykonawców robót

Należy pamiętać, że to pracodawca jest pierwszym odpowiedzialnym w procesie pracy, dlatego tak ważna jest współpraca ze specjalistami w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (prewentie medewerkers). Dzięki ich doradztwu i bieżącej kontroli warunków pracy, pracodawcy  są w stanie identyfikować problemy i na bieżąco je eliminować.

 

Obowiązkowe Narady Robocze

Wprowadzenie reguł bezpieczeństwa i higieny pracy wymaga ciągłej kontroli. Częstym zmianom ulega środowisko pracy czy konieczność zastosowania nowych maszyn lub metod pracy. Dlatego obowiązkowym punktem w przypadku prac o podwyższonym ryzyku są narady robocze.  Aby zapewnić bezpieczne środowisko pracy ważna jest współpraca między pracodawcą a pracownikami. W tym celu organizowane są tzw. Spotkania VGM lub inaczej „Toolboxmeeting”. Podczas narady pracodawca wraz z pracownikami omawiają metody pracy, zasady bezpieczeństwa, bieżący etap prac i inne elementy współpracy.

 

Walka z zagrożeniami

Dbając o najwyższy poziom bezpieczeństwa pracodawca musi podejmować  kroki w walce z niebezpieczeństwami. Holenderskie przepisy Prawa Pracy dokładnie wskazują w jaki sposób pracodawca powinien przygotować się do zmagania się z największymi zagrożeniami w miejscu w pracy.

Schemat wraz z przykładem znajduje się poniżej:

  1. Zwalczanie niebezpieczeństw u źródła. Termin ten oznacza całkowite pozbycie się zagrożenia

Np. Pracując z hałasującą maszyną, w pierwszej kolejności należy zadbać o wyciszenie maszyny

  1. Zmniejszenie zagrożenia

Ograniczenie hałasu przez zastosowanie środków takich jak: użycie ekranów dźwiękoszczelnych

 

  1. Metoda organizacyjna

Ustawienie maszyny w innym miejscu, ale także znaki ostrzegawcze i odpowiednie  zabezpieczenia

 

  1. Środki ochrony osobistej

 

Ostatnim krokiem jest użycie osobistych środków ochrony (stosowane dopiero , gdy niemożliwe jest zastosowane trzech powyższych metod walki z zagrożeniami).

Pamiętajmy, że Pracodawca podlega kontrolom zewnętrznych instytucji. Inspekcja Pracy to niezależny organ kontrolujący pracodawców pod względem przestrzegania zapisów Holenderskiej Ustawy o Środowisku Pracy. Holenderscy Pracodawcy są więc zobligowani do przestrzegania i progresu warunków pracy, które tworzą.